2021 06 mac(아이맥과 맥북) cpu 멀티코어 순위표 검색하는 법

2021 06 mac(아이맥과 맥북) cpu 멀티코어 순위표 검색하는 법


pc : ctrl + f

모바일 : 설정 – 페이지에서 검색

검색 기능이 안 보이면 아래 글 참고

 

[글] 웹 브라우저별 검색 방법

대부분의 브라우저 pc : ctrl + f 모바일 : 점 세개와 같은 설정을 누르고 페이지에서 검색 크롬 브라우저 pc : itcider.com/163 모바일 : itcider.com/68 파이어폭스 브라우저 pc : itcider.com/162 모바일 : i..

itcider.com

기기명 cpu 멀티코어 점수
Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3275M @ 2.5 GHz (28 cores) 19578
Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3265M @ 2.7 GHz (24 cores) 18124
Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3245 @ 3.2 GHz (16 cores) 14601
iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2191B @ 2.3 GHz (18 cores) 13366
Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3235 @ 3.3 GHz (12 cores) 11879
iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2170B @ 2.5 GHz (14 cores) 10911
iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2150B @ 3.0 GHz (10 cores) 9411
iMac (27-inch Retina Mid 2020) Intel Core i9-10910 @ 3.6 GHz (10 cores) 9010
iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i9-9900K @ 3.6 GHz (8 cores) 8259
iMac (27-inch Retina Mid 2020) Intel Core i7-10700K @ 3.8 GHz (8 cores) 8109
iMac Pro (Late 2017) Intel Xeon W-2140B @ 3.2 GHz (8 cores) 7980
Mac Pro (Late 2019) Intel Xeon W-3223 @ 3.5 GHz (8 cores) 7973
Mac mini (Late 2020) Apple M1 @ 3.2 GHz (8 cores) 7413
MacBook Air (Late 2020) Apple M1 @ 3.2 GHz (8 cores) 7387
MacBook Pro (13-inch Late 2020) Apple M1 @ 3.2 GHz (8 cores) 7369
Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.7 GHz (12 cores) 7031
MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9980HK @ 2.4 GHz (8 cores) 6835
MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i9-9880H @ 2.3 GHz (8 cores) 6526
MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9980HK @ 2.4 GHz (8 cores) 6516
MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9980HK @ 2.4 GHz (8 cores) 6516
iMac (27-inch Retina Mid 2020) Intel Core i5-10600 @ 3.3 GHz (6 cores) 6100
MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i9-9880H @ 2.3 GHz (8 cores) 6089
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i7-8700 @ 3.2 GHz (6 cores) 6024
Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.0 GHz (8 cores) 5888
iMac (27-inch Retina Mid 2020) Intel Core i5-10500 @ 3.1 GHz (6 cores) 5869
Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon X5675 @ 3.1 GHz (12 cores) 5657
Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5670 @ 2.9 GHz (12 cores) 5501
iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i5-9600K @ 3.7 GHz (6 cores) 5477
Mac mini (Late 2018) Intel Core i7-8700B @ 3.2 GHz (6 cores) 5465
MacBook Pro (16-inch Late 2019) Intel Core i7-9750H @ 2.6 GHz (6 cores) 5301
Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon X5650 @ 2.7 GHz (12 cores) 5167
iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i5-8600 @ 3.1 GHz (6 cores) 5030
MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i9-8950HK @ 2.9 GHz (6 cores) 4958
MacBook Pro (15-inch Mid 2019) Intel Core i7-9750H @ 2.6 GHz (6 cores) 4912
iMac (27-inch Retina Early 2019) Intel Core i5-8500 @ 3.0 GHz (6 cores) 4821
MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8850H @ 2.6 GHz (6 cores) 4730
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i5-8500 @ 3.0 GHz (6 cores) 4694
MacBook Pro (15-inch Mid 2018) Intel Core i7-8750H @ 2.2 GHz (6 cores) 4667
Mac mini (Late 2018) Intel Core i5-8500B @ 3.0 GHz (6 cores) 4657
Mac Pro (Mid 2012) Intel Xeon E5645 @ 2.4 GHz (12 cores) 4620
Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1650 v2 @ 3.5 GHz (6 cores) 4515
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) Intel Core i7-1068NG7 @ 2.3 GHz (4 cores) 4498
iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700K @ 4.2 GHz (4 cores) 4444
iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i7-6700K @ 4.0 GHz (4 cores) 4333
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) Intel Core i5-1038NG7 @ 2.0 GHz (4 cores) 4224
iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) Intel Core i7-7700 @ 3.6 GHz (4 cores) 4182
MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i7-8569U @ 2.8 GHz (4 cores) 4142
Xserve (Early 2009) Intel Xeon X5570 @ 2.9 GHz (8 cores) 4048
MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i7-8559U @ 2.7 GHz (4 cores) 3905
Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon X5570 @ 2.9 GHz (8 cores) 3891
MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i7-8557U @ 1.7 GHz (4 cores) 3829
MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i5-8279U @ 2.4 GHz (4 cores) 3752
iMac (27-inch Retina) Intel Core i7-4790K @ 4.0 GHz (4 cores) 3746
MacBook Pro (13-inch Mid 2020) Intel Core i5-8257U @ 1.4 GHz (4 cores) 3744
MacBook Pro (13-inch Mid 2018) Intel Core i5-8259U @ 2.3 GHz (4 cores) 3714
MacBook Pro (13-inch Mid 2019) Intel Core i5-8257U @ 1.4 GHz (4 cores) 3676
iMac (21.5-inch Retina Late 2015) Intel Core i7-5775R @ 3.3 GHz (4 cores) 3625
iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7600K @ 3.8 GHz (4 cores) 3491
Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon E5620 @ 2.4 GHz (8 cores) 3437
MacBook Pro (15-inch Mid 2017) Intel Core i7-7920HQ @ 3.1 GHz (4 cores) 3404
Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3680 @ 3.3 GHz (6 cores) 3380
iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i7-4771 @ 3.5 GHz (4 cores) 3379
iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7600 @ 3.5 GHz (4 cores) 3374
MacBook Pro (15-inch Mid 2017) Intel Core i7-7820HQ @ 2.9 GHz (4 cores) 3357
MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6920HQ @ 2.9 GHz (4 cores) 3315
MacBook Pro (15-inch Mid 2017) Intel Core i7-7700HQ @ 2.8 GHz (4 cores) 3303
Xserve (Early 2009) Intel Xeon E5520 @ 2.3 GHz (8 cores) 3283
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ @ 2.8 GHz (4 cores) 3282
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4980HQ @ 2.8 GHz (4 cores) 3282
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) Intel Core i7-4980HQ @ 2.8 GHz (4 cores) 3236
MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4960HQ @ 2.6 GHz (4 cores) 3230
iMac (21.5-inch Late 2013) Intel Core i7-4770S @ 3.1 GHz (4 cores) 3225
MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6820HQ @ 2.7 GHz (4 cores) 3201
Mac Pro (Late 2013) Intel Xeon E5-1620 v2 @ 3.7 GHz (4 cores) 3198
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ @ 2.5 GHz (4 cores) 3187
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4870HQ @ 2.5 GHz (4 cores) 3187
iMac (21.5-inch Retina Early 2019) Intel Core i3-8100 @ 3.6 GHz (4 cores) 3187
Mac mini (Late 2018) Intel Core i3-8100B @ 3.6 GHz (4 cores) 3185
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) Intel Core i7-4870HQ @ 2.5 GHz (4 cores) 3169
iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 cores) 3160
iMac (27-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7500 @ 3.4 GHz (4 cores) 3148
Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon E5520 @ 2.3 GHz (8 cores) 3132
MacBook Pro (15-inch Late 2016) Intel Core i7-6700HQ @ 2.6 GHz (4 cores) 3117
MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4850HQ @ 2.3 GHz (4 cores) 3092
iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i7-3770 @ 3.4 GHz (4 cores) 3091
iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6600 @ 3.3 GHz (4 cores) 3090
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2015) Intel Core i7-4770HQ @ 2.2 GHz (4 cores) 3039
MacBook Air (Early 2020) Intel Core i7-1060NG7 @ 1.2 GHz (4 cores) 3039
iMac (21.5-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-5675R @ 3.1 GHz (4 cores) 3036
MacBook Pro (15-inch Retina Mid 2014) Intel Core i7-4770HQ @ 2.2 GHz (4 cores) 3007
iMac (21.5-inch Late 2012) Intel Core i7-3770S @ 3.1 GHz (4 cores) 3004
MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3820QM @ 2.7 GHz (4 cores) 2997
iMac (21.5-inch Retina Mid 2017) Intel Core i5-7400 @ 3.0 GHz (4 cores) 2948
MacBook Pro (15-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4750HQ @ 2.0 GHz (4 cores) 2901
iMac (27-inch Retina) Intel Core i5-4690 @ 3.5 GHz (4 cores) 2894
iMac (27-inch Retina Late 2015) Intel Core i5-6500 @ 3.2 GHz (4 cores) 2891
iMac (21.5-inch Late 2015) Intel Core i5-5575R @ 2.8 GHz (4 cores) 2890
MacBook Air (Early 2020) Intel Core i5-1030NG7 @ 1.1 GHz (4 cores) 2847
MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3720QM @ 2.6 GHz (4 cores) 2803
iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i5-4670 @ 3.4 GHz (4 cores) 2800
Mac mini (Late 2012) Intel Core i7-3720QM @ 2.6 GHz (4 cores) 2796
MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3840QM @ 2.8 GHz (4 cores) 2753
MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3740QM @ 2.7 GHz (4 cores) 2704
iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600 @ 3.4 GHz (4 cores) 2682
MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3820QM @ 2.7 GHz (4 cores) 2678
iMac (27-inch Late 2013) Intel Core i5-4570 @ 3.2 GHz (4 cores) 2672
MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3720QM @ 2.6 GHz (4 cores) 2668
MacBook Pro (15-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3635QM @ 2.4 GHz (4 cores) 2648
iMac (21.5-inch Late 2013) Intel Core i5-4570S @ 2.9 GHz (4 cores) 2620
Mac mini (Late 2012) Intel Core i7-3615QM @ 2.3 GHz (4 cores) 2613
MacBook Pro (15-inch Mid 2012) Intel Core i7-3615QM @ 2.3 GHz (4 cores) 2599
iMac (21.5-inch Late 2013) Intel Core i5-4570R @ 2.7 GHz (4 cores) 2581
Xserve (Early 2008) Intel Xeon E5472 @ 3.0 GHz (8 cores) 2565
Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5482 @ 3.2 GHz (8 cores) 2538
Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon E5472 @ 3.0 GHz (8 cores) 2528
MacBook Pro (Retina) Intel Core i7-3615QM @ 2.3 GHz (4 cores) 2524
iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i5-3470 @ 3.2 GHz (4 cores) 2438
MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM @ 2.5 GHz (4 cores) 2425
iMac (21.5-inch Late 2012) Intel Core i5-3470S @ 2.9 GHz (4 cores) 2398
Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon X5472 @ 3.0 GHz (8 cores) 2382
iMac (27-inch Late 2012) Intel Core i5-3470S @ 2.9 GHz (4 cores) 2349
MacBook Pro (17-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM @ 2.4 GHz (4 cores) 2332
iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i7-2600S @ 2.8 GHz (4 cores) 2314
MacBook Pro (15-inch Late 2011) Intel Core i7-2860QM @ 2.5 GHz (4 cores) 2276
Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon E5462 @ 2.8 GHz (8 cores) 2271
iMac (21.5-inch Late 2012) Intel Core i5-3335S @ 2.7 GHz (4 cores) 2150
Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3565 @ 3.2 GHz (4 cores) 2142
iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz (4 cores) 2139
MacBook Pro (15-inch Late 2011) Intel Core i7-2760QM @ 2.4 GHz (4 cores) 2136
MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2820QM @ 2.3 GHz (4 cores) 2107
MacBook Pro (15-inch Late 2011) Intel Core i7-2675QM @ 2.2 GHz (4 cores) 2095
MacBook Pro (17-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM @ 2.2 GHz (4 cores) 2075
MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Intel Core i7-7567U @ 3.5 GHz (2 cores) 2069
MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2820QM @ 2.3 GHz (4 cores) 2050
Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon W3540 @ 2.9 GHz (4 cores) 2019
iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i7-870 @ 2.9 GHz (4 cores) 1994
iMac (21.5-inch Mid 2017) Intel Core i5-7360U @ 2.3 GHz (2 cores) 1988
MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2720QM @ 2.2 GHz (4 cores) 1961
Mac Pro (Mid 2010) Intel Xeon W3530 @ 2.8 GHz (4 cores) 1952
MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Intel Core i5-7360U @ 2.3 GHz (2 cores) 1950
MacBook Air (Early 2020) Intel Core i3-1000NG4 @ 1.1 GHz (2 cores) 1946
iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i5-2500S @ 2.7 GHz (4 cores) 1938
iMac (27-inch Mid 2011) Intel Core i5-2500S @ 2.7 GHz (4 cores) 1936
MacBook Pro (13-inch Mid 2017) Intel Core i5-7267U @ 3.1 GHz (2 cores) 1922
MacBook Pro (15-inch Early 2011) Intel Core i7-2635QM @ 2.0 GHz (4 cores) 1876
Mac Pro (Early 2009) Intel Xeon W3520 @ 2.7 GHz (4 cores) 1853
Mac mini (Mid 2011) Intel Core i7-2635QM @ 2.0 GHz (4 cores) 1849
iMac (21.5-inch Mid 2011) Intel Core i5-2400S @ 2.5 GHz (4 cores) 1828
iMac (27-inch Late 2009) Intel Core i7-860 @ 2.8 GHz (4 cores) 1821
MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i7-6567U @ 3.3 GHz (2 cores) 1747
Xserve (Early 2009) Intel Xeon E5520 @ 2.3 GHz (4 cores) 1746
MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i7-6660U @ 2.4 GHz (2 cores) 1740
MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i5-6287U @ 3.1 GHz (2 cores) 1738
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i7-5557U @ 3.1 GHz (2 cores) 1653
Mac mini (Late 2014) Intel Core i7-4578U @ 3.0 GHz (2 cores) 1632
MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i5-6267U @ 2.9 GHz (2 cores) 1632
MacBook Pro (13-inch Retina Mid 2014) Intel Core i7-4578U @ 3.0 GHz (2 cores) 1616
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5287U @ 2.9 GHz (2 cores) 1613
iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i5-760 @ 2.8 GHz (4 cores) 1587
MacBook Pro (13-inch Late 2016) Intel Core i5-6360U @ 2.0 GHz (2 cores) 1578
Mac mini (Late 2014) Intel Core i5-4308U @ 2.8 GHz (2 cores) 1575
MacBook Pro (13-inch Retina Mid 2014) Intel Core i5-4308U @ 2.8 GHz (2 cores) 1549
MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i7-4558U @ 2.8 GHz (2 cores) 1544
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2015) Intel Core i5-5257U @ 2.7 GHz (2 cores) 1540
MacBook Air (11-inch Early 2015) Intel Core i7-5650U @ 2.2 GHz (2 cores) 1536
MacBook Air (13-inch Early 2015) Intel Core i7-5650U @ 2.2 GHz (2 cores) 1534
iMac (27-inch Late 2009) Intel Core i5-750 @ 2.7 GHz (4 cores) 1508
Mac mini (Late 2014) Intel Core i5-4278U @ 2.6 GHz (2 cores) 1492
MacBook (Mid 2017) Intel Core i7-7Y75 @ 1.4 GHz (2 cores) 1486
MacBook Pro (13-inch Retina Mid 2014) Intel Core i5-4278U @ 2.6 GHz (2 cores) 1475
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2013) Intel Core i7-3540M @ 3.0 GHz (2 cores) 1472
MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i7-3520M @ 2.9 GHz (2 cores) 1471
MacBook (Mid 2017) Intel Core i5-7Y54 @ 1.3 GHz (2 cores) 1459
MacBook Air (Late 2018) Intel Core i5-8210Y @ 1.6 GHz (2 cores) 1450
MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i5-4288U @ 2.6 GHz (2 cores) 1435
MacBook Air (11-inch Mid 2013) Intel Core i7-4650U @ 1.7 GHz (2 cores) 1431
MacBook Pro (13-inch Retina) Intel Core i7-3520M @ 2.9 GHz (2 cores) 1423
MacBook Air (13-inch Mid 2013) Intel Core i7-4650U @ 1.7 GHz (2 cores) 1407
MacBook (Mid 2017) Intel Core m3-7Y32 @ 1.2 GHz (2 cores) 1402
MacBook (Early 2016) Intel Core m7-6Y75 @ 1.3 GHz (2 cores) 1392
MacBook Pro (13-inch Retina Late 2013) Intel Core i5-4258U @ 2.4 GHz (2 cores) 1387
MacBook Air (Mid 2017) Intel Core i5-5350U @ 1.8 GHz (2 cores) 1350
MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i7-3667U @ 2.0 GHz (2 cores) 1336
Mac mini (Mid 2011) Intel Core i7-2620M @ 2.7 GHz (2 cores) 1318
iMac (21.5-inch Late 2015) Intel Core i5-5250U @ 1.6 GHz (2 cores) 1309
iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i5-680 @ 3.6 GHz (2 cores) 1307
MacBook Air (13-inch Mid 2012) Intel Core i7-3667U @ 2.0 GHz (2 cores) 1303
MacBook (Early 2016) Intel Core m5-6Y54 @ 1.2 GHz (2 cores) 1288
Mac mini (Late 2012) Intel Core i5-3210M @ 2.5 GHz (2 cores) 1273
MacBook Pro (13-inch Retina Early 2013) Intel Core i5-3230M @ 2.6 GHz (2 cores) 1272
MacBook Pro (13-inch Late 2011) Intel Core i7-2640M @ 2.8 GHz (2 cores) 1267
Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2520M @ 2.5 GHz (2 cores) 1266
MacBook Air (13-inch Early 2015) Intel Core i5-5250U @ 1.6 GHz (2 cores) 1260
MacBook Pro (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3210M @ 2.5 GHz (2 cores) 1258
MacBook Air (11-inch Early 2015) Intel Core i5-5250U @ 1.6 GHz (2 cores) 1256
MacBook Pro (13-inch Retina) Intel Core i5-3210M @ 2.5 GHz (2 cores) 1241
Mac Pro (Early 2008) Intel Xeon E5462 @ 2.8 GHz (4 cores) 1234
Mac mini (Late 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 cores) 1228
iMac (21.5 inch Late 2011) Intel Core i3-2100 @ 3.1 GHz (2 cores) 1217
MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i7-2620M @ 2.7 GHz (2 cores) 1202
MacBook Air (11-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 cores) 1189
MacBook Air (13-inch Early 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 cores) 1177
MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y71 @ 1.3 GHz (2 cores) 1173
iMac (21.5-inch Mid 2010) Intel Core i5-680 @ 3.6 GHz (2 cores) 1163
iMac (21.5-inch Mid 2014) Intel Core i5-4260U @ 1.4 GHz (2 cores) 1163
MacBook Air (11-inch Mid 2013) Intel Core i5-4250U @ 1.3 GHz (2 cores) 1153
MacBook Air (13-inch Mid 2013) Intel Core i5-4250U @ 1.3 GHz (2 cores) 1142
Mac mini (Mid 2011) Intel Core i5-2415M @ 2.3 GHz (2 cores) 1130
MacBook Air (13-inch Mid 2012) Intel Core i5-3427U @ 1.8 GHz (2 cores) 1123
MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y51 @ 1.2 GHz (2 cores) 1110
MacBook Pro (13-inch Late 2011) Intel Core i5-2435M @ 2.4 GHz (2 cores) 1100
MacBook (Early 2016) Intel Core m3-6Y30 @ 1.1 GHz (2 cores) 1098
MacBook Air (11-inch Mid 2012) Intel Core i5-3317U @ 1.7 GHz (2 cores) 1080
MacBook Pro (13-inch Early 2011) Intel Core i5-2415M @ 2.3 GHz (2 cores) 1057
iMac (21.5-inch Mid 2010) Intel Core i3-550 @ 3.2 GHz (2 cores) 1041
iMac (27-inch Mid 2010) Intel Core i3-550 @ 3.2 GHz (2 cores) 1041
MacBook Pro (17-inch Early 2010) Intel Core i7-640M @ 2.8 GHz (2 cores) 1039
MacBook (Early 2015) Intel Core M-5Y31 @ 1.1 GHz (2 cores) 1033
MacBook Pro (17-inch Early 2010) Intel Core i7-620M @ 2.7 GHz (2 cores) 1010
iMac (21.5-inch Mid 2010) Intel Core i3-540 @ 3.1 GHz (2 cores) 1009
MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-640M @ 2.8 GHz (2 cores) 1003
MacBook Air (11-inch Mid 2011) Intel Core i7-2677M @ 1.8 GHz (2 cores) 1001
MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i7-620M @ 2.7 GHz (2 cores) 956
MacBook Air (13-inch Mid 2011) Intel Core i5-2557M @ 1.7 GHz (2 cores) 933
MacBook Air (13-inch Mid 2011) Intel Core i7-2677M @ 1.8 GHz (2 cores) 924
MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i5-540M @ 2.5 GHz (2 cores) 919
MacBook Pro (17-inch Early 2010) Intel Core i5-540M @ 2.5 GHz (2 cores) 906
MacBook Pro (15-inch Early 2010) Intel Core i5-520M @ 2.4 GHz (2 cores) 877
iMac (Late 2009) Intel Core 2 Duo E8600 @ 3.3 GHz (2 cores) 807
MacBook Air (11-inch Mid 2011) Intel Core i5-2467M @ 1.6 GHz (2 cores) 789
MacBook Pro (17-inch Early 2009) Intel Core 2 Duo T9800 @ 2.9 GHz (2 cores) 735
iMac (Early 2009) Intel Core 2 Duo E8435 @ 3.1 GHz (2 cores) 728
iMac (Early 2008) Intel Core 2 Duo E8435 @ 3.1 GHz (2 cores) 724
MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9600 @ 2.8 GHz (2 cores) 688
MacBook Pro (17-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo T9900 @ 3.1 GHz (2 cores) 685
iMac (Late 2009) Intel Core 2 Duo E7600 @ 3.1 GHz (2 cores) 670
iMac (Early 2009) Intel Core 2 Duo E8135 @ 2.7 GHz (2 cores) 648
MacBook Pro (17-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo T9600 @ 2.8 GHz (2 cores) 647
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo T9900 @ 3.1 GHz (2 cores) 647
iMac (Early 2008) Intel Core 2 Duo E8235 @ 2.8 GHz (2 cores) 647
MacBook Pro (17-inch Early 2009) Intel Core 2 Duo T9550 @ 2.7 GHz (2 cores) 634
iMac (Early 2009) Intel Core 2 Duo E8335 @ 2.9 GHz (2 cores) 631
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo T9600 @ 2.8 GHz (2 cores) 622
MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9550 @ 2.7 GHz (2 cores) 606
MacBook Pro (13-inch Early 2010) Intel Core 2 Duo P8800 @ 2.7 GHz (2 cores) 580
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo P8800 @ 2.7 GHz (2 cores) 577
Mac mini (Early 2009) Intel Core 2 Duo P8400 @ 2.3 GHz (2 cores) 575
Mac mini (Early 2010) Intel Core 2 Duo P8800 @ 2.7 GHz (2 cores) 574
MacBook Pro (13-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo P8400 @ 2.3 GHz (2 cores) 570
MacBook Pro (15-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo P8700 @ 2.5 GHz (2 cores) 562
MacBook Pro (13-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo P8700 @ 2.5 GHz (2 cores) 560
MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo T9400 @ 2.5 GHz (2 cores) 551
Mac mini (Late 2009) Intel Core 2 Duo P7550 @ 2.3 GHz (2 cores) 550
MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 @ 2.4 GHz (2 cores) 549
Mac mini (Late 2009) Intel Core 2 Duo P8700 @ 2.5 GHz (2 cores) 547
MacBook (Mid 2010) Intel Core 2 Duo P8600 @ 2.4 GHz (2 cores) 540
MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9300 @ 2.5 GHz (2 cores) 540
iMac (Mid 2009) Intel Core 2 Duo P7550 @ 2.3 GHz (2 cores) 536
MacBook Pro (13-inch Early 2010) Intel Core 2 Duo P8600 @ 2.4 GHz (2 cores) 530
MacBook Pro (Late 2008) Intel Core 2 Duo P8600 @ 2.4 GHz (2 cores) 527
MacBook Pro (13-inch Mid 2009) Intel Core 2 Duo P7550 @ 2.3 GHz (2 cores) 523
MacBook (Late 2009) Intel Core 2 Duo P7550 @ 2.3 GHz (2 cores) 516
MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T8300 @ 2.4 GHz (2 cores) 507
MacBook Air (13-inch Late 2010) Intel Core 2 Duo L9600 @ 2.1 GHz (2 cores) 504
Mac mini (Early 2010) Intel Core 2 Duo P8600 @ 2.4 GHz (2 cores) 498
MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7450 @ 2.1 GHz (2 cores) 466
MacBook (Late 2008) Intel Core 2 Duo P7350 @ 2.0 GHz (2 cores) 464
MacBook Air (13-inch Late 2010) Intel Core 2 Duo L9400 @ 1.9 GHz (2 cores) 459
Mac mini (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 @ 2.0 GHz (2 cores) 457
MacBook Pro (Early 2008) Intel Core 2 Duo T9500 @ 2.6 GHz (2 cores) 440
MacBook (Early 2009) Intel Core 2 Duo P7350 @ 2.0 GHz (2 cores) 431
iMac (Mid 2009) Intel Core 2 Duo P7350 @ 2.0 GHz (2 cores) 392
MacBook Air (11-inch Late 2010) Intel Core 2 Duo U9600 @ 1.6 GHz (2 cores) 363
MacBook Air (11-inch Late 2010) Intel Core 2 Duo U9400 @ 1.4 GHz (2 cores) 327

Leave a Comment